ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ –
PARTNER

Ο Μενέλαος Καρπαθάκης, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2000. Εξειδικεύεται στο αστικό και εμπορικό δίκαιο (εταιρικό, τραπεζικό και ναυτικό) καθώς και στη διεθνή διαιτησία (ICC, LCIA), έχοντας εκπροσωπήσει ημεδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες, καθώς και πολυεθνικούς ομίλους στο χειρισμό υποθέσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, τόσο σε επίπεδο consulting, όσο και σε επίπεδο litigation/arbitration και αναγκαστικής εκτέλεσης.

Γνωρίζει εις βάθος σύνθετα ζητήματα που αφορούν σε διεθνείς συμβάσεις διανομής φαρμάκων, διεθνή joint ventures για ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και εργολαβικές αναθέσεις μεγάλων έργων, έχοντας εκπροσωπήσει, ενώπιον τόσο των ελληνικών, όσο και των διεθνών διαιτητικών δικαστηρίων, μεγάλες ελληνικές, αλλά και πολυεθνικές εταιρείες.

Διαθέτει ακόμα μεγάλη εμπειρία σε δικαστικές διεκδικήσεις κατά του Δημοσίου και των νπδδ, καθώς και σε υποθέσεις διοικητικού δικαίου σχετικά με τελωνειακές παραβάσεις κατά την εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων.